6. Κωνσταντίνου λασκάρευς του βιζαντίου προοίμιον τοϋ(|περί ονόματος καί βήματος τρίτου. || βιβλίου. In-4° de 20 if. non chiffres, sans lieu ni date. Cost la premiere edition de cctte addition a la Grammaire de Constantin Lascaris. Elle. fut proba- blement imprimee a Vicence par Leonard de Bale, vers 1490, car elle ne figure ni dans les deux editions de Milan (1476 et 1480), ni dans celle de
Κωνσταντίνου λασκάρευς του βιζαντίου

προοίμιον του περί ονόματος καί βήματος τρίτου. || βιβλίου.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. προοίμιον του περί ονόματος καί βήματος τρίτου. || βιβλίου.