3. ΟΜΗΡΟΥ BATPAXOMYOM- AXIA €N Δ£ TICI ΤΙΓΡΗ- TOC TOY KAPOC. iv ονόματι της αγίας τριάδος τοϋ πατρός και τοϋ ύοϋ και του αγίου πνεύματος, σύνθεσις έμοΰ λαονίκου κρητός και πρωτοθύτου χανίων έν ετει χιλιοστώ τετρακοσιοστώ όγδοηκο- στώ εκτω. μηνί άπριλλίω εικοστή δευτέρα, έις βενετίαν. In-4° de 24 ff. non chiffres (dont le dernier blanc), divises en 3 cahiers de 8 ff. chacun, signes ·11·-Ϊ11ί1ί. Le titre ci-dessus se tiouve en tete du premier f. recto, el la souscription au recto.du f. 23. Au verso de cememe f. figure le registre avec les premiers mots du recto des ff. portant une signature, e'est-a-dire 1-4, 9-13, et 17-20. On compte 28 li'gnes a la page pleine. Au verso du f. 22, on lit : τοΟ διδασκάλου χυρίου μιχαήλ τοΟ απο- στολή στίχοι οι αυτοί ήρωϊχοί χαί πολιτιχοί. Cette rarissime edition de la Ba- i.k la fin de cetlc edition vinitienne on lit: Imprestum Venetiis per Peregrinum Uononientem. MCCCCLXXXIIII. Die qvinta febbvarii. Gr.-lat.; 32 ff. non chiffres, signes a-f.
ΟΜΗΡΟΥ

BATPAXOMYOMAXIA ΕN ΔΕ TICI ΤΙΓΡΗTOC TOY KAPOC.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. BATPAXOMYOMAXIA ΕN ΔΕ TICI ΤΙΓΡΗTOC TOY KAPOC.