2. ερωτΗΜΑ ΤΑ ΤΟΥ XPYCO ΛΩΡΑ. Petit in-4° de 88 fT. non chiffres, divises en 22 cahiers de 4 ff. chacun, signes ot-χιιι. Le verso du dernier f. est entieremcnt blanc. 19 lignes a.la page pleinc. Au r° du dernier f. on lit la souscription suivante, au-dessous de laquelle se trouvent les lettres de l'alphabet grec et six diphthongues : T6AOC · THC · ΓΡΑΜΜΑΤΙ · KHC · TOY XPYCO · ΑίϋΡΑ·
XPYCOΛΩΡΑ.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ