1. (05) BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE XVII TOME DEUXIEME
  2. 554 ΜΕΛΙΣΣΑ Έν tij παρούση βίβλω Ινεστι τάδε, ΑΠΟΜΝΗΜΟ- ΝΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΚ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Τον τε καθ' ήμας, και των θύραθεν βιβλίων ΤΟΜΟΙ ΤΡΕΙΣ. ΜΑΞΙΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙ ΤΕΛΕΙΑΣ 'Αγάπης καΐ άλλων αρετών ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ δ'. ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΛΥΚΟΝ ΠΕΡΙ Θεοϋ κα'ι Πίστεως Χριστιανών ΒΙΒΛΙΑ Γ'. ΤΑΤΙΑΝΟΥ ΑΣΣΥΡΙΟΥ ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΕΘΝΩΝ. Νεωστί τυπωθεΐσα, και διορθωθεΐσα επιμελέστατα. ΕΝΕΤΙΗΣΙ. Παρά Νικολάω τω Γλυκύ, τω έξ 'Ιωαννίνων, αχπ. CON LICENZA DE' SVPERIORI, Ε PRIVIL. In-folio de 4 ff. non chiffres et 288 pages. Marque de l'imprimeur sur le titre. Un exemplaire est cote 30 fr. dans le Troisieme cata- logue de livres rares (cn grec) publie par Paul Lambros (Athenes, 1869, in-8°), p. 12, n° 18. Le permis d'imprimer est date du 13 fevrier 1679. Communication de Gabriel Sophocle. En tete du livre, on lit la preface suivante : Τοις φιλορ-αθεστάτοις και ένδοξοτάτοις των Ελλήνων παισι Νικόλαος Γλυκύς δ φιλέλλην το ευ πράττειν. Δια να σας δείξω, φιλομαθέστατοι και πολυμαθέστατοι των 'Ελλήνων παίδες, τήν συνέχειαν τοϋ διακαούς πόθου, όπου Ιχω να σας δουλεύω, ηθέλησα με το παρόν βιβλίον ΜΕΛΙΣΣΑ κοινώς όνομαζόμενον, τον 1. Spoil et Wheler, Voyage d'Italie, de Dalmatie, de Grece et du Levant, fait aux annees 1675 et 1676 (La Haye, 1724, in-12), 1.1, page 75. ANNEE 1680 361 εαυτόν μου ευλαβέστατα να αφιερώσω εις την άγάπην σας, ΜΕΛΙΣ- ΣΑΝ φέρων των γενεθλίων μου σύμβολοV, δια να είναι τα έμα παντελώς υμέτερα. Πεπαλαιωμένη κα'ι έρημος σχεδόν ήτον ή ΜΕΛΙΣΣΑ αύ'τη, τώρα καινοπτεροτυπωθεΐσα από τους τύπους μου, άλλου δέν επιθυμεί να πετάξη ει μή εις τον ϋμέτερον άττικον μελισταγή Ύμηττον, ϋμηττ'ις ούσα τω γένει και τή φράσει. Μικρόν ί'σως ϋμΐν δόξει το βιβλίον το3το ώς προς ταλλα, όπου τήν πάνσοφόν μας ύπερπλουτουσιν Ελλάδα. Άλλ οιδατε καλώς,, ο εί'ρηται δια του σοφοΟ, ότι μικρά έν πετεινοΐς ΜΕΛΙΣΣΑ, και αρχή γλυκασμάτων δ καρπός αυτής. Μικρόν είναι το δένδρον ταύτης τής βίβλου, αληθώς" άλλ '5 %«ρ%ός της είναι γλυκύτερος υπέρ μέλι και κηρίον, και υπέρ πάντα τα έν τοις άλλοις ευρισκόμενα βιδλίοις. Μάλιστα Οσα μέ κόπον και δυσκολίαν ήθέλετε επιζήτηση ένθεν κακεϊθεν εις τα τών έσω και έξω διδασκάλων χαρτία, έδώ όλα τα έχετ' έτοιμα κα'ι πρόχειρα μέ εΰκολίαν. Δια τοΰτο κάγώ έν πόνω πολλώ και δαπάνη ou σμικρά ηθέλησα μέ τές γλυκότητες τούτων τών μελιρρόων σελίδων τήν Τυπογραφίαν μου να άρτύσω, και τήν ορεξιν τών φιλομαθών να γλυκάνω. 'Επειδή έδώ πας έ'νας σπουδαίος ευρίσκει ο,τι ορέγεται* έδώ το μελιτουργεΐον τής ευαγγελικής και θεοπνεύστου διδασκαλίας οί θεολόγοι" έδώ τας κυψέλας γεμούσας μέλι φωνών μελιρρύτων οί ρήτορες" έδώ κηρία σοφάς έμφάσεις και γνώμας σταλάσσοντα οί φιλόσοφοι" έδώ ουράνια μέτρα θείων ποιημάτων οί ποιηταί' έδώ νόμων χρυσούς χρησμούς οί νομοθέται" έδώ 'ιατρεία ζωήν άθάνατον φέροντα οί ιατροί" έδώ πνευ- ματικής ΜΕΛΙΣΣΗΣ κέντρα γλυκόπικρα, τάς κακίας παίοντα πικρώς, τάς δ' άρετάς πέσσοντα μάλα γλυκέως οί ηθικοί" έδώ τήν προς τους αστέρας όρθήν και ευθείαν, απλανή τε και βεδαίαν όδον οί αστρονόμοι" έδώ τέως το παν τής μαθήσεως οί μαθηματικοί πάντες εύρεΐν έχουσιν άριστα. Τμεΐς ουν, τών Ελλήνων ένδοξοι παίδες, μέλισσαι τΐ"ς σοφίας φιλάγρυπνοι, έχοντας έδώ παντοδαπής επιστήμης και τέχνης εΰανθή κα'ι ευώδη κήπον, Χαίροισθ' εϋαγέες, κα'ι έν άνθεσι ποιμαίνοισθε, ουρανίου πτηνα'ι νέκταρος έργάτιδες. Ευτυχείτε πάντες κα'ι ϊρρωσϋε. Bibliotheque du Parlement hellenique.