1. (05) BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE XVII TOME DEUXIEME
  2. 519 AI ΘΕΙΑΙ ΚΑΙ ΙΕΡΑΙ ΑΚΟΛΟΓΘΙΑΙ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ TOT ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ· ΙΑΣΩΝΟΣ, mil ΣΩΣΙΠΑΤΡΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, Μετά ΚΕΡΚΤΡΑΣ της ΒΑΣΙΛΙΔΟΣ χαΐ ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΤΤΡΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΤ TE ΚΕΡΚΤΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΤ, 'Αγίων Πολιούχων και Προστατών Πόλεως, και Νήσου Κερκύρας. Άξίως άφιερωθεΐσαι Τω Έξοχωτάτω, και Σοφωτάτω Κυρίω Κυρίω ΑΜΒΡΟΣΙΩ ΤΩ ΓΡΑΔΕΝΙΓΩ· Παναιδεσιμωτάτω ήδη Κυδωνίας Πρωτοπαπά, νυν δέ Πανοσιωτάτω Καθηγουμένω τής περίφημου Νήσου Κερκύρας, μελιρρύτω Ίεροκήρυκι. Άνδρι κατ' άμφοτέρας τάς Διαλέκτους πολυμαθεστάτω, και τής Γαληνότατης των 'Ενετών Άριστοκρατείας υπερτίμω Βιβλιοφύλακι. Con Licenza de' Superiori, e Priuilegio. ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ, αχοδ'. Παρά 'Ανδρέα, τω Ίουλιανω. In-4° de 4 ff. non chiffres, pour le titre et les pieces liminaires, λβ' (32) pages pour l'office de S. Spiridion. ιθ' (19) pages pour l'office des SS. Jason et Sosipatros et de sainte Kerkyra. 1 feuillet et x' (20) pages pour l'office de S. Arsene, ζ' (7) pages pour la Relation d'un miracle, dont voici le titre de depart : Υπόμνημα του ΰπερφυοΰς θαύματος, γεγονότος δια τής Αγίας κα'ι Σεβασμίου Εικόνος τής Ύπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, τής Κασσιοπίας, έπι τω έξωρυθέντι (sic) αδίκως τους οφθαλμούς, και παρα- δόξως όμματωθέντι. On trouve en outre dans ce livre les deux memes gravures en taille-douce signees Ruphonus, dont il a deja ete question ci-dessus, ANNEE 1674 303 pages 254 et 258, representant l'une S. Spiridion en habits pontifi- caux, et l'autre la chasse qui contient ses reliques. Nous reproduisons ci-apres les pieces liminaires qui figurent en tete de cette rarissime plaquette, et d'abord l'epitre dedicatoire a Ambroise Gradenigo : Σοφώτατε, πανοσιώτατε και θεοσεβέστατε πάτερ, Τας του μεγάλου Σπυρίδωνος, του πολυθρυλλήτου των Κερκυραίων προστάτου, Ίάσωνός τε και Σωσιπάτρου των 'Αποστόλων εκθεμένος ακολουθίας, μετά Κερκύρας τής βασιλίδος ημών, και 'Αρσενίου ταύτης ημών τΐ)ς πατρίδος μητροπολίτου, οΰδεν'ι μάλλον εΐκότως άναθετέον αΰτάς ήγησάμην ει μή σοι, λογιώτατε και σοφώτατε' ού μόνον ώς πολύν ήδη χρόνον ταύτας έκδουναι θείω γε ζήλω έπιποθήσαντι και αναλωμασι τοις σαυτοϋ, άλλα και συλλεχθείσας ήδη κα'ι συντεθείσας ε'ιδώς ταύτας, ώς τα πολλά, δια Νικολάου, του παρ' ήμΐν φιλοσοφίας τε κα'ι ιατρικής διδασκάλου, έμου μέν αδελφοί) προσφιλούς, σου δέ καν μή αΰτοψε'ι άλλ' ουν γε φήμη κα'ι γράμμασι παμφιλτάτου, καί σου το περ'ι λόγους δεινον κα'ι περ'ι σοφίαν άγχίνουν άε'ι δια στόματος έ'χοντος. Τί δέ ; αΰτος έγώ σοι οφειλέτης εΐμι κα'ι πάσα ή έν Χριστώ ημών αδελφότης, κα'ι πολλήν οί'δαμεν, ώ θαυμάσιε, τών εΰεργετηθέντων την χάριν. ΤαυταισΙ ταϊς έκκλησίαις (ων κάγώ χάριτι τής γαληνότατης Συγκλήτου μέτοχος) κλύδων ένίστατο ότι μέγιστος και παναθλίους ήν αποδοτέον, ουκ οίδα ίπως, τάς εισφοράς, ά'ς γε παρουσία κα'ι παρρησία σοΟ, μόνου, αΰτος ήφάνισας το πρότερον τής παρ' ήμΐν εκκλησιαστικής άνανεώσας ελευθε- ρίας. Άλλα ταΟτα πάρεις, μυρία σου εΐχον αν παραστήσαι τα κατορθώ- ματα, κα'ι το περ'ι σοφίαν ά'κρον, κα'ι το κατ' άμφοτέρας τάς διαλέκτους όνομαστον και χαριέστατον έν τοις λόγοις, συνελόντι δέ το κατά πάντα περίβλεπτον, ά μοι μακρόν αν είη διεξιέναι και πέρα λόγου του ένεστώ- τος. Έρρωσο, κα'ι ευεργετοΰντά σε καν απόντα ε'ιδότες, παρόντα καί καθηγούμενον άποδεχόμεθα κεχηνότες. Άπο Κερκύρας, αχοδ' έ'τος το σωτήριον, έλαφηδολιώνος eE\itec>a ισταμένου. Τής σής λογιότητος και πανοσιάτητος πιστός δούλος κα'ι ευμενέστατος Χριστόδουλος Εερευς ό Βούλγαρις, αρχιμανδρίτης Κερκύρας. 304 BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE AMBROSIVS 1, 30, 2, 80, 50, 90, 9, 200, 90. 553 Ε Τ 5, 100. 'Επίγραμμα. Βάσκανε Αίακίδη δ Φιλίππου μοΰσαν Όμηρου, τωδε «πας κόσμος κοιρανικου γέρατος. Νικόλεω άταρ υμνολόγου Σπυρίδων ιεράρχης ou φθόνον έκφύγη, ε'ι φθόνος έν μακάροις. Ζωίλιος πόρρω ζΐ)λος σέο, Βουλγαρι, ϊστ'αΐ" σας σκέπε γαρ σελίδας οϋνομα Αμβροσίου. REVERENDISSIMVS PATER 80, 5, 200, 5, 80, 5, 40, 4, 9, 90, 90, 9, 30, 200,90. 60, 1, 100, 5, 80. 937 246 GRADENICVS ABBAS, 7. 80, 1, 4, 5, 40, 9, 3, 200,90. 1, 2, 2, 1, 90. 439 9G CELEBRIS 3, 5, 20, 5, 2, 80, 9, 90. 105 214 Β Ι ΒLΙ Ο Τ Η ΕCΑ Ε V Ε Ν Ε Τ Α Ε CVSTOS 2, 9, 2, 20, 9, 50, 100, 8, 5, 3, 1, 5. 200, 5, 40, 5, 100, 1, 5. 3,200,90,100,50,90, 214 356 533 VIGILANTISSIMVS. Tota summa est 4596. 200,9, 7, 9, 20, 1, 40,100,9,90,90,9, 30, 200, »Q. ' 904 ANAGRAMMA NVMERICVM. VTRIVSQVE LINGVO PERITISSIMVS, 200.100,80, 9,200. 90, 70,200, 5. 20, 9, 40, 7, 200, 5. 60, 5, 80, 9,100, 9, 90, 90, 9, 30, 200, 90. 281 772 SAPIENTIA, PRVDENTIA, 90. 1, 60, 9, 5, 40, 100,9, 1. 60,80,200, 4, 5, 40,100,9, 1. ET BONITATE OMNIBVS EXCELLIS. 5,100. 2, 50,40, 9,100, 1, 100, 5. 50, 30, 40, 9, 2, 200, 90. 5, 300, 3, 5, 20, 20, 9, 90. 307 " I7I 4M 954 M Q 5. 70, V Ι Τ Α Τ Ε, 200, 9, 100, 1, 100, 5. 490 Tota summa 4596. ANNΙE 1674 305 EPIGRAMMA. Quaj centum Crete conclusit mœnibus urbes creditur infantem lacte nutrisse Iovem ; quΰ labyrintheas erexit Dœdalus arces, dicitur Ambrosium lacte nutrisse Cydon. Nee res est dispar : love nata Minerva sophias edidit, inventum Palladis iste gerit. Doctrinam ex love Pallas habet ; Venetamque celebrem iste Heienen instar Pallados excoluit'. Ilia prius Danaos cognoverat ; iste Pelasgos sermone, et latios iunxit utroque sonos. Ilia oleam nutrit, glandem dat lupiter ; ast huic patria composuit Iaurea poma Cydon. Occidit ilia vetus deitas ; manet iste, fluitque (ecce GRADUS maior) nectare et ambrosia. Abcdef'ghiklmnopqrstu 1 2 3-4 567 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 200 x y z. 300 ?00 500. -Secundum hoc Alphabetum debent imprimi omnes numeri litterarum Anagrammatis superius positi, exceptis duabus diphthongis in dictione linguœ et œquitate; in quibus omittitur unitas utriusque alpha; diphthongati, et tantum ponitur Hume- rus illius ? finalis, quod diphthongus sonat, ut superius videre licet. CARMEN IN AVCTOREM Nomina cum rem significent, res nomina, idemque · munus et ofiicium nomina resque ferant ; Nicoleus fertur populi victoria, gra^cam si vocem sensum vertis in ausonicum. Quain bene victor es, ut germen sileamus avitum : in patria nulli es nobilitate minor. 1. Allusion ΰ la cιlθbre Hιlθne Piscopia. Cornaro, ιlθve de Gradenigo. KIHI.HH.KAl'HIi: HELI.KNIQUE U ----- 20 Quam bene victor es, ut sileam morbosque febresque, vestra sit, expulsa morte, medela salus. Quam bene victor es, ut sileam quae fanda : latino unus es et graio Tullius eloquio. Quam bene victor es, ut morum sileamus honores : eximium virtus fert tibi rara decus. Quam bene victor es, et cunctis pietate supremus Spyridionis dans gesta precesque typis ! Per te splendescunt patriae duo lumina ; Iason Sosipaterque sacra cum prece numen habent. Corcyrœque ignota prius Corcyra resurgit, virgineumque decus penna diserta refert. Vix scribendo aequare stylumque, troposque, phrasesque, sufficient cιlθbres Nestor et Isocrates. Ipse Meta — excιdβt longa farragine — phrastes, Bulgare, tu modulo victor es atque modo. Natis (mutβt dogma Plato ob tua facta) parentes virtute ornatum nomen ιmisse velint. In devotissimœ servitutis obsequium Baccal· Dominions Bogus, Min. Con. Bibliothθque municipale de Corfou.