1. (05) BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE XVII TOME DEUXIEME
  2. 428 IIACTQP ΦΙΔΟΟ ΗΓΟΥΝ ΠΟΙΜΗΝ ΠΙΣΤΟΣ - Μεταγλωττισμένος άπο το 'Ιδίω- μα το Ίταλικον. ΠΑΡ' ΕΜΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΥΜΜΑΚΗ ΕΚ ΠΟΛΕΩΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Εις κατάνυξιν, καΐ περ-.διάδασιν ώφέλιμον και εις μάθησιν ηθικών νοημάτων αφιερωμένος, ΤΩ ΕΥΓΕΝΕΣΤΑΤΟ, ΚΑΙ ΑΞΙΩΤΑΤΩ ΚΥΡΙΩ ΚΥΡΙΩ ΝΙΚΟΛΑΩ ΚΟΥΜΜΟΥΤΩ. ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ, αχνή. Παρά 'Ανδρέα τω Ίουλιβνφ. Con Licenza de' Superior!, & Privileggio. In-8° de 144 feuillets non chiffres, divises en 18 cahiers, signes a et A-S, dont le premier est de G feuillets, les 16 suivants de 8 ff. chacun et le dernier de 10 ff. Fleuron sur le titre. Livre de la plus insigne rarete. l Nota bene II y a des exemplaires dont le titre porte ήδιχων au lieu de ηθικών. ' En tete du livre, on lit epitre dedicatoire suivante : ANNEE 1658 107 ΤΩ ΕΥΓΕΝΕΣΤΑΤΟ ΚΛΙ ΑΞΙΟΤΑΤΟ ΚΥΡΙΩ ΚΥΡΙΩ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΟΥΜΜΟΥΤΩ. Τών παλαιών οι ποίησες που μ' αρετή έγινήκαν και μέ σπουδή τών ποιητών στον κόσμον έφανήκαν, πάντ' άπο τους ενάρετους ήτασιν κρατημένες εις μεγαλώτατην τιμήν και πλείσια παινεμένες' δια τοΰτο άπο τους ϋδιους έμεταγλωττιστήκαν κε'ις γένη διαφορετικά μ' όφελος έσπαρθήκαν. Τούτους κέγώ μιμούμενος όχι μ! όμοια χάρη, καθώς έξ αυτούς όφελος ό κόσμος είχε πάρη, άλλα με τήν έπιθυμιαν ηθέλησα νά σώσω κε'.σέ βαθμόν παραμικρον ε'.ς αΰ'τους νά σιμώσω, βάνοντας κόπον άρκετον όσον ο νους μου έμπόρειε να σώση, κή διάνοια ώς ήςευρε κέθώρειε" κέ'καμα μεταγλώττισιν εις το χαριτωμένον ποίημα το ένάρετον και τόσον παινεμένον τοΰ σοφωτάτου κεύγενή του καβαλιερ Γουαρίνη, που τέτοιου γένους ποίημα οπίσω ούλα τάφίνει, του Παστώρ Φίδου λέγοντας, καθώς 'νοματισμένον το έ'χει ό ί'διος ποιητής κι άπ' όλους γνωρισμένον. Τοϋτον έκ τήν ίταλικήν τήν γλώσσαν ήφερά το στην έδικήν μας τών 'Ρωμιών, κεΐς αυτήν έβαλα το, δια να μπορουσι μ' ευκολία όσοι δέν άγρικοΰσι τήν γλώσσα αυτή τών 'Ιταλών, ουδέ νά τήν μιλοΰσι, νά τον διαβάζουν και νάκοΰν εις τοΰτην τήν δικήν τους μέ πλείσιαν άναγάλλιασιν και μ' εϋχαρίστησίν τους' διατ'ι άπ' αΰτίνον ήθικες άπόφασες μανθαίνου, και νουθεσίες σοφώτατες λαμβάνουσι και παίρνου, και θέλοντας μ.' έπιθυμιαν έτοΰτον μου τον κόπον νά τόνε φέρω όμπροστά στά μάτια τών ανθρώπων δια μέσου τοϋ τυπώματος, δέν ηύρα νάκκουμπήσω κε'.ς τοϋτον μου τον λογισμόν βοήθεια νά ζητήσω 108 BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE παρά στο υποκείμενο τάξιο τζ' αντίληψης σου το βγενικόν και γνωστικόν στην χάριν την όικήν σου, ενάρετε Νικόλαε, υίε του Δημητρίου Κουμμουτου του σοφώτατου και του τιμίου βίου. Και ώς εκείνη που ποθεί πάντα της να σπουδάζη ωφέλιμα γραψίματα μ* αγάπη να διαβάζη και άλλο δέν εργάζεται εις 'όλην την ζωήν της παρ' αρετή, παρά σπουδή με δόξαν και τιμήν της- κε'χει τήν συναναστροφήν μ' ενάρετους ανθρώπους και ώφελδται κι ωφελεί με χίλιους άξιους τρόπους φημίζοντας του λόγου της μ' ετζι χαριτωμένες πραξες εΰγενικώτατες κι άπ' όλους παινεμένες 'ς τούτες τές χάρες το λοιπόν με θάρρος προσηλώνω τους κόπους τούτους ποκαμα και ποθ αφιερώνω, ελπίζοντας τήν δοΰλευσιν τήν πλείσια ποΰ τής φέρνω στην δικοσυνη, στην φιλιά όπου 'ς αυτή βασταίνω- και θέλει μου καταδεκτή με δίχως ναμφ'.βάλω τοΰτο το δώρον το μικρόν σαν νά 'τουνα μεγάλο' δια το όποιο ΰπόσχεσιν πάντα θέλω φυλάξη μέ γνώμην άμετάτρεπτη δίχως ποτέ νάλλάξη, Σουμμάκιος ό Μιχαήλ, 6 ακριβός δικός της φίλος ήγαπημένος της και δουλευτής πιστός της. Bibliotheque du Musee britannique : 241. g. 40. Bibliotheque de Theodore Avramiotis. Les exemplaires manuscrits de cette traduction du Pastor fido de Guarini ne sont pas tres rares. Nicolas Catraniis (Φιλολογικά άνάλεκτχ Ζακύνθου, Zante, 1880, in-8°, p. 29G) en signale deux appartenant a des particuliers. Nous en avons sous les yeux un troisieme, un char- taceus in-4° de 254 feuillets chiffres, en tete duquel on lit cette note : Hune libruin tribus aurcis emi Venctiis a domino Dionysio Sophiano Grxco, anno 1687, mense aprili (La signature a ete grattee).
  3. ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΥΜΜΑΚΗΕΚ ΠΟΛΕΩΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ