1. (05) BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE XVII TOME DEUXIEME
  2. 384 ΔΙΑΛΟΓΟΣ TOY £N AriOIC ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΓΡΗΓΕΝΤΙΟΓ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΕΦΡΩ, Γενόμενος μετά Εβραίου τίνος Έρβαν ονομαζόμενου. Ώφελιμώτατος καταπολλά δια Κάθε Χριστιανον όπου έπιτιδεύεται να κα- ταχαλάση ταΐς φλυαρίαις, και μάταιαις γνώμας των άνοήτων Εβραίων. ΠΡΟΣΕΤΙ ΔΕ . ΚΑΙ ΣΥΜΑΖΩΞΙΣ ΛΟΓΩΝ ΤΙΝΩΝ ώραιωτάτων τοϋτε 'Αγίου Έπιφανείου, και ά'λλων 'Αγίων, Καταπολλά ψυχοφελεστάτων εις κοινήν σωτηρίαν. ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΑΞΙΟΜΝΗΜΟΝΕΥΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ τής 'Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης : — Τα πάντα έδιωρθώθησαν επιμελώς ύπο Νικολάου Κεραμέως. Con licentia de' Superiori, & Priuilegio : — Έν ταϊς κλειναΐς Βενετίαις , Παρά 'Ιωάννη Άντωνίω τω Ίουλιανώ. αχμστ΄ Πουλίεται κοντά εις τον Πόντε του 'Αγίου Φαντίνου : — In-4° de 2 ff. non chiffres et ρμδ ' (144) pages. Marque de l'impri- meur sur le titre. En grec vulgaire. Rarissime edition. Au v° du titre, on trouve l'epitre dedicatoire suivante : ΤΩ ΠΑΝΟΣΙΩΤΑΤΩ ΚΑΙ EN ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΙΣ ΛΟΓΙΩ ΑΝΔΡΙ ΚΥΡΙΩ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΩ ΤΩ ΤΖΑΝΦΟΥΡΝΑΡΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ' ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ο . ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ ΤΗΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ. Η μέν νόμιμος και δημιουργική φύσις έβαλεν τάξιν εις tt.a(ie^a γένος πλήθος ειδών, τα μέν υπερέχοντα, τα δέ υπέχοντα, θεΐέ μοι και ιερέ άνθρωπε' κατά τον Ίεροκλέα φιλόσοφον έξηγούμενον το πυθαγορικον ίπος' αθανάτους μέν πρώτα θεούς νόμω ώς διάκεινται τίμα, ίπειτ' ANNEE 1646 S3 ήρωας άγαυούς. Ή δέ θε.όδοτος κα'ι χαριτόβρυτος χάρις έθεσεν διακό- σμησιν εις καθένα γένος το μέν κρεϊττον, το δέ έλαττον, κατά τον θείον Χρυσόστομον, έρμηνευόμενον το Παύλου £ητον οτι πασαι αϊ ουσαι έξου- σιαι ύπο του θεοΰ τεταγμέναι είσίν. 'Αληθώς ολαι αϊ έξουσίαι παρά του θεοϋ ετάχθησαν (θεϊέ μοι και ίερέ ά'νθρωπε πάλιν λέγοντας, επειδή το καλόν δις και τρις κατά τήν παροιμίαν), διατ'ι τάξις είναι δποϋ το 'όλον συσταίνει και το παν στολίζει κατά τον έν θεολόγοις Γρηγόριον, λέγοντα- τάξει το παν διακεκόσμηται, τάξις το παν συνεστήσατ'ο. Είναι βέβαια τάξις εις τήν τών χριστιανών έκκλησίαν, ή μέν έξου- σιαζουσα κα'ι άναφέρουσα, ώς 4 τών ίερέων κόσμος' ή δέ έξουσιαζομένη και αναφερομένη, ώς 4 του χριστεπωνώμου λαοΰ στολισμός. Τοϋ πρώτου αναμφιβόλως ή λογιότης της, τοϋ δευτέρου αναντιρρήτως έγώ. 'Αναφέ- ρομαι λοιπόν και ώς υπήκοος εξουσιάζομαι έγώ κα'ι τα ipya μου προς τήν άγιωσυνην της. Δια το όποιον, επειδή ό σος έν σπουδαίοις φιλομαθής Νικόλαος Κεραμευς έδωσε μου το παρόν τετυπωμένον έγχειρίδιον (όπου τοϋ ίχαρΙσα·η άπο κάποιον αγαθόν κα'ι τίμιον ά'νθρωπον 'Αθήναιον, ονομαζόμενον Νικολόν Μαραθωναϊον), το ά^αΗτω κα'ι αφιερώνω μάλιστα εις τήν σεβασμίαν της ψυχήν, τι δια τήν εΰλάβειαν όπου τί)ς διαφυλάττω, τι·δια το πραόν της πνεύμα, καθο ήσυχον κα'ι άφιλόνεικον, τ'ι δια το φρόνιμόν της ήθος, καθο συμβουλευτικόν τών αγαθών κα'ι τής τών ωφε- λίμων πραγμάτων εμπειρίας και πράξεως περιεκτικόν. Τήν παρακαλώ μέ εύλάβειαν το λοιπόν να το δεχθΐ) συνισταίνοντας τήν τοϋ βιβλίου αρετήν εις το ένάρετόν της χ^ρ^μα., διατί τοιουτοτρόπως έγώ θέλω απόλαυση το τέλος μου το ποθουμενον. "Ερρωυο. F. 2 γ». ΤΓΠΟΓΡΑΦΟΣ ΤΟΙΣ ΑΝΑΓΙΝΩΣΚΟΥΣΙν Το ψηλαφούμενον κα'ι βλεπόμενον τής σαρκός φανερώνει το πράγμα να μήν είναι πνεϋμα, δθεν 4 έμος Ίησοϋς Χρίστος έ'λεγεν είς τους ιδίους μαθητάς- ψηλαφήσατέ με κα'ι ίδετε, δτι πνεϋμα σάρκα κα'ι όστέα ουκ έχει. ΙΙάλιν τήν μέν φιλοπονίαν τών μυρμήγκων ή τοϋ καλοκαιρίου τών καρπών συμάζωξις δείχνει" τήν δέ άλαζονείαν τών αλαζόνων ανθρώπων BIBLIOGBAPHIB HELLKN1QUH II — 3 ή των μή καλών ελπίδα και προσδοκία διδάσκει, και εις κοντολογίαν κάθε πράγμα άπο τα καμώματα του γνωρίζεται. Τα 2ργατά μου λοιπόν, ώ ευγενές Ελλήνων γένος κατά τήν ψυχήν και τήν πίστιν, φανερώνουσι τήν προς τήν αΰθεντίαν σας άγάπην τε και πόθον μου. Έργα μου δέ ήξευρετε γ,οίλώτχτΛ πώς ή τών βιβλίων τυπωσις είναι, απο τα οποία ή ευγένεια σας άποκτα οχι μόνον ώφέλειαν, άλλα και πολυπραγμοσυνην. Τοιούτον βιβλίον, ήγουν πολυπράγμον κα'ι ώφέλιμον, κατά το παρόν έτυπωσα, του" οποίου το όνομα ή είς τήν αρχήν επιγραφή ,διδάχνει' και είναι πολυπράγμον καθο διάλογον. έπιμελεστατον μεταξύ Χριστιανοί και 'Εβραίου περιέχει' είναι δέ ώφέλιμον καθο συμάζωξιν χρησιμωτάτην διαφόρων λόγων συνέχει. Τοΰτο, κατά τήν ώραν, εις τήν αύθεντίαν σας παρισταίνω, δείχνοντας το πρόθυμον τής υπηρεσίας μου, κα'ι τάσσοντας μετέπειτα άΤ,λα νέα βιβλία. Υγιαίνετε. 'Ιωάννης 'Αντώνιος δ 'Ιουλιανός. Bibliotheque de l'Arsenal : Theol. 2251. 4°.