10823. — Πρόχειρος Κανονισμός τοϋ εν Σμύρνη Έλληνικοϋ Σχολείου υπό Ν. Άρώνη διευθυνομένου. Έν Σμύρνη, τϋποις Ι. Μάγνητος. 1857. Εις 8ον, σ. 19. ΓΒ—.
Ν. Άρώνη

Πρόχειρος Κανονισμός του εν Σμύρνη Έλληνικου Σχολείου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Πρόχειρος Κανονισμός του εν Σμύρνη Έλληνικου Σχολείου