10822. - Παραβολή της Πρώτης Εκδόσεως της τοϋ Γ. Δούκα Γαλλικής Γραμματικής εκδοθείσης κατά το 1853 προς την Δευτέραν Έκδοσιν της τοϋ κ. Κα- ρασοΰτσα έκδοθεϊσαν το 1855. Άθήνησι, τυποις Γ. Έμ. Κοτσαμπασοπουλου. 1857 Εις 8ον, σ. 20. 'Υπογράφει. Π. 'Υπέρ της γραμματικής Δούκα. Πρβλ. αριθ. 6402 και 6879. ΒΚΧ 9200. -Χ
Π

Παραβολή της Πρώτης Εκδόσεως της του Γ. Δούκα Γαλλικής Γραμματικής

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Παραβολή της Πρώτης Εκδόσεως της του Γ. Δούκα Γαλλικής Γραμματικής