10817.-Λόγος Ίωνά Κίνγ ενώπιον τοϋ 'Αρείου Πάγου έν 'Αθήναις τη 11-23 άπριλίου 1846. Έν Κανιαβριγία τής Νέας 'Αγγλίας. Έκ τής τυπογραφίας Μέτκαφ και Συντροφιάς. ΑΩΝΖ. Είς 8ον μικρόν, σ. 24. ΚΔ—. -8-
Ίωνά Κίνγ

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος