10816.— Λόγος επιτάφιος εις Δημήτριον Λ. Ράλλην, εκφωνηθείς τη 27 Δε- κεμβρίου 1857 έν τφ έν ΙΙειραιεΐ ναφ τής 'Αγίας Τριάδος, ύπό Γ. Γ. Παππαδοπούλου, έπιμελητοΰ τοΰ έν 'Αθήναις έλληνικοϋ εκπαιδευτηρίου. Εις 8ον, σ. 13. UH. MG. 230. 10. *
Γ. Γ. Παππαδοπούλου

Λόγος επιτάφιος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος επιτάφιος