10815.— Λόγος εκφωνηθείς κατά τήν Εθνική ν Έορτήν τής 25 Μαρτίου 1857 εν τη ΌρΟοδόξω Εκκλησία τών εν Μασσαλία πάροικων Ελλήνων υπό Δημη- τρίου Ίωαννίδου Ελληνοδιδασκάλου Έν Μασσαλία εκ τοϋ τυπογραφείου Σενές έν όδφ Κανεβιέρας, 15. 1857. Εις φύλλον μικρό* (= δον), σ. 18. ΒΚΧ 4756. 3.
Δημη-τρίου Ίωαννίδου

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος