10814. — Ή κυριακή ήμερα, ήτοι όμιλίαι εις την Τετάρτην εντολήν υπό τοϋ αϊδεσ. Ι- Θ. Βόλτερς.— "Αρα μένει κατάπαυσις εις τον λαόν τοϋ Θεοϋ. Έβρ. Δ'. 9. — Σμύρνη, Έκ τής Τυπογραφίας II. Μαρκοποιίλου. 1857. Εις 4ον μικρόν, σ. 43 + 1 α. ά. IB 82, 1380. *
Θ. Βόλτερς.—

Η κυριακή ήμερα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η κυριακή ήμερα