10813. - Ή εύμορφη βοσκοπούλα ποίημα Νικολάου Δριμυτικού τοϋ Κρη- τός Έν Βενετία Έκ της Ελληνικής Τυπογραφίας τοϋ Φοίνικος 1857 Εις 12ον, σ. 22. Πρβλ. αριθ. 7227. ΓΑΚρ. Ν 5/24. *
Νικολάου Δριμυτικού

Η εύμορφη βοσκοπούλα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η εύμορφη βοσκοπούλα