10811.-Έτος νέον 1857.--- [κάτω:] Ό Διανομεύς Ευστάθιος Παππα- σταυροπούλου. Μφ. 0.22 χ 0.32.'Ελληνιστί και γαλλιστί. Εις πεζόν. Διανομεύς διαφόρων εφημερίδων. IB 90. *

Ο Διανομεύς Ευστάθιος Παππασταυροπούλου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ο Διανομεύς Ευστάθιος Παππασταυροπούλου