10810. - Ενώπιον τής Έκλαμπροτάτης Γερουσίας τών 'Ιονίων Νήσων. 'Ανα- φορά τοϋ κ. Δ.ρ Ιωάννου Σκαλτσούνη δικηγόρου Κεφαλληνίας, [έν τέλει:] Έν Κε- φαλληνία Τυπογραφεΐον «ή Κεφαλληνία». 1857.
Ιωάννου Σκαλτσούνη

Ενώπιον της Εκλαμπροτάτης Γερουσίας των Ιονίων Νήσων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ενώπιον της Εκλαμπροτάτης Γερουσίας των Ιονίων Νήσων