10805. - Χρονολόγιον Τοϋ Έτους 1857. 'Υπό Δ. Αίνιάνος. Άθήνησι, Τΰ- ποις Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως. 1856. Εις 8ον, ο. 80. Έπί τοΰ εξωφύλλου : 1857. ΒΠΘ 1537, ΛΕΥ - . *
Δ. Αίνιάνος

Χρονολόγιον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Χρονολόγιον