10804. — Χριστιανικής Διδασκαλίας Μάθημα Τμήματος Γ'. 'Ιεράς Κατηχή- σεως Σύνοψις δια τ' άλληλοδιδασκόμενα παιδία. Έκδοσις έννάτη. (Έπιδιωρθωμένη). 'Υπό Νικολάου Α. Δαμιανού. Έν Σμύρνη, εκ τής τυπογραφίας Δαμιανού. 1856. Εις Ιΰον, σ. 20. ΒΚΧ 7793. 4. *
Νικολάου Α. Δαμιανού

Ιεράς Κατηχήσεως Σύνοψις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ιεράς Κατηχήσεως Σύνοψις