10803. — Χριστιανικής Διδασκαλίας Μάθημα η Σύνοψις τής 'Ιεράς 'Ιστο- ρίας, υπό Α. Κοραή. Μετατυποθεΐσα προς χρήσιν των Δημοτ. Σχολείο)ν υπό Γεωρ- γίου Πολυμερή. Έν Έρμουπόλει, εκ της τυπογραφίας Γεωργίου Πολυμερή. 1856. Εις 16ον, σ. 32. ΒΚΧ 7793. 11. -Η-
Α. Κοραή

Σύνοψις της Ιεράς Ιστορίας,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Σύνοψις της Ιεράς Ιστορίας,