10802.—Χρηματική Κατάστασις τοΰ Άμαλιείου 'Ορφανοτροφείου. 'Από τής 30 'Ιουνίου 1855 μέχρι τής 30 'Ιουνίου 1856. Εκδίδεται δαπάνη 'Ανδρέου Κο-

Χρηματική Κατάστασις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Χρηματική Κατάστασις