10801. —1856. [κάτω:] ·Ό Γραμματοκομιστής τοΰ Ταχυδρομείου. Μφ. 0.24 Χ 0.31. Στίχοι. "Αρχ. Ένώ μάχονται τής "Αρκτου και τής Δύσεως οι στόλοι, IB ί)0. •Η-

Ενώ μάχονται της Άρκτου και της Δύσεως οι στόλοι

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ενώ μάχονται της Άρκτου και της Δύσεως οι στόλοι