10800. — Χάττι Χουμαγιούν τοΰ Σουλτάνου Άπτούλ-Μετζίτ-Χάν αφορών τους Χριστιανούς και τους λοιπούς υπηκόους τής 'Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Μετα- φρασθέν ύπό Ζ. Ύπανδρεομένοο. Σάμος 1856. Εις —. Πρβλ. Άγγελίαν έν 'Αμάλθεια 24 Μαΐου 1856, σ. 4 β'. *
Άπτούλ-Μετζίτ-Χάν

Χάττι Χουμαγιούν

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Χάττι Χουμαγιούν