10787. - Παράρτημα της Οικογενειακής Βιβλιοθήκης. Βιογραφίαι ή τοπογρα- φίαι. Διηγήματα. Φίλος των Παίδων. Έν Σμύρνη. Έκ της Τυπογραφίας Π. Μαρ- κοπούλου, κειμένης εντός της Ευαγγελικής Σχολής, αριθ. 17, 1856. Εις 12ον, σ. 49-56 + 9-24. ΑΧΔ—. ΒτΣ. 658.

Παράρτημα της Οικογενειακής Βιβλιοθήκης.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Παράρτημα της Οικογενειακής Βιβλιοθήκης.