10785. - 'Οδηγός τής Συρίας ύπό Α. Χριστοίαννοπούλου. Έν Σμύρνη 1856. Είς 8ον, σ. 100. ΒτΣ 303.
Α. Χριστοίαννοπούλου

Οδηγός της Συρίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Οδηγός της Συρίας