10782. - Λόγος Εισαγωγικός εις την Δογματικήν Θεολογίαν Εκφωνηθείς έν τφ Πανεπιστημίφ, ύπό τοϋ τακτικού καθηγητού τής Θεολογίας κ. Διονυσίου Κλεόπα Άρχιμανδρίτου. Τη 26 Νοεμβρίου ε. ε. Είς δον, σ. 27. "Ανευ χρονολογίας, άλλα τοΰ 1856. Πρβλ. αριθ. 6975. ΒΚΧ 7839. 8. *
Διονυσίου ΚλεόπαΆρχιμανδρίτου

Λόγος Εισαγωγικός εις την Δογματικήν Θεολογίαν

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος Εισαγωγικός εις την Δογματικήν Θεολογίαν