10780. - Κανονισμός των Χρεών των Ιερέων της έν Μασαλία 'Ορθοδόξου 'Ανατολικής των Ελλήνων Εκκλησίας τής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Εγκριθείς υπό της Άδελφότητος έν τη συνεδριάσει τής εικοστής τετάρτης 'Ιανουαρίου τοΰ χιλιοστού όκτακοσιοστοΰ πεντηκοστού έκτου έτους. 'Εν Μασσαλία 'Εκ τοϋ Τυπογραφείου Σενές, παρά τη" όδώ Κανεβιέρας 15. 1856 Είς 8ον, σ. 6. ΒΚΧ 10067. *

Κανονισμός των Χρεών των Ιερέων της εν Μασαλία Ορθοδόξου Ανατολικής των Ελλήνων Εκκλησίας της Κοιμήσεως της Θεοτόκου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Κανονισμός των Χρεών των Ιερέων της εν Μασαλία Ορθοδόξου Ανατολικής των Ελλήνων Εκκλησίας της Κοιμήσεως της Θεοτόκου