10779. - Κανονισμός της έν Σμύρνη Ευαγγελικής Σχολής.—Ό νόμος — ουδέν. Έπικτήτ. Διατριβ. βιβλ. δ' κεφ. α'.— Έν Σμύρνη, εκ της τυπογραφίας Π. Μαρκόπουλου. (Κειμένης εντός της Ευαγγελικής Σχολής 'Αριθ. 17). 1856. Εϊς 8ον, φ. 1 ά. ά. + σ. 33. ΒΚΧ 7852. *

Κανονισμός της εν Σμύρνη Ευαγγελικής Σχολής

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Κανονισμός της εν Σμύρνη Ευαγγελικής Σχολής