10778. - Κανονισμός της έν Μασσαλία 'Ορθοδόξου 'Ανατολικής τών Ελλή- νων 'Εκκλησίας της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Εγκριθείς ύπό της Άδελφότητος έν τη συνεδριάσει της δεκάτης τετάρτης Νοεμβρίου τοΰ χιλιοστού όκτακοσιοστοΰ πεντηκοστού

Κανονισμός της εν Μασσαλία Ορθοδόξου Ανατολικής των Ελλήνων Εκκλησίας της Κοιμήσεως της Θεοτόκου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Κανονισμός της εν Μασσαλία Ορθοδόξου Ανατολικής των Ελλήνων Εκκλησίας της Κοιμήσεως της Θεοτόκου