10777. - Κανονισμός έπι τών Μονών παραδεχθείς παρά τοΰ έν Κεφαλληνία Έπαρχιακοΰ Κεντρικοΰ Εγχωρίου Συμβουλίου, [έν τέλει:] Έν Κεφαλληνία, τυπο- γραφεΐον «Ή Κεφαλληνία». 1856. Είς 4ον, σ. 8. Έξ 86 άρθρων. ΕΒΕ. Τμ. Χειρ. Γ4. *

Κανονισμός έπι των Μονών παραδεχθείς παρά του εν Κεφαλληνία Έπαρχιακοΰ Κεντρικού Εγχωρίου Συμβουλίου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Κανονισμός έπι των Μονών παραδεχθείς παρά του εν Κεφαλληνία Έπαρχιακοΰ Κεντρικού Εγχωρίου Συμβουλίου