10776. - Ή τάξις και ό τρόπος της προχειρίσεως, χειροτονίας και καθιερώσεως επισκόπων, πρεσβυτέρων και διακόνων, κατά την διάταξιν της 'Ηνωμένης Εκκλησίας 'Αγγλίας τε και 'Ιρλανδίας. Σμύρνη, 1856, έκ της τυπογραφίας Π. Μαρκόπουλου. Είς 8ον μικρόν, σ. 63. ΣΒ αριθ. 341. *

Η τάξις και ο τρόπος της προχειρίσεως, χειροτονίας και καθιερώσεως επισκόπων, πρεσβυτέρων και διακόνων, κατά την διάταξιν της Ηνωμένης Εκκλησίας Αγγλίας τε και Ιρλανδίας.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η τάξις και ο τρόπος της προχειρίσεως, χειροτονίας και καθιερώσεως επισκόπων, πρεσβυτέρων και διακόνων, κατά την διάταξιν της Ηνωμένης Εκκλησίας Αγγλίας τε και Ιρλανδίας.