10775. - Ή Μήδεια Τραγωδία εις πέντε πράξεις. Μεταφρασαεΐσα εκ της 'Ιταλικής εις την Κασομιλουμένην γλώσσαν. Εκδίδεται δαπάνη Γ. Α. Δαμιανού. Έν Σμύρνη έκ της τυπογραφίας Δαμιανοΰ 1856. Είς 12ον, σ 71 + φ. 1 α. ά. ΑΧΔ—.

Η Μήδεια

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η Μήδεια