10773 - Ή δίκη τοΰ Κ[οσμά] Κοκίδου. Εις 8ον, σ. 36. 'Απολογία τοΰ ιδίου, δντος συμβολαιογράφου, κατηγορηθέντος επί κυκλοφο- ρία πλαστών χαρτοσήμων. "Άνευ χρονολογίας, αλλά τοϋ 1856. ΛΕΥ—.
Κ[οσμά] Κοκίδου

Η δίκη

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η δίκη