10772. - "Εκθεσις της Καταστάσεως τών εν Σταυροδρομίω Σχολείων της Παναγίας κατά τό σχολικόν έτος 1855-1856, Έκφωνη9εΐσα κατά την έναρξιν τών Γενικών εξετάσεων τη 15 'Ιουλίου 1856 ύπό τοΰ Σχολάρχου Ι. Πατρόκλου. Έπι της 'Εφορείας τών Κυρίων Ξ. Ζωγράφου, Δ. Ν. Ταμβάκου, Δ. Ν. Στερίου, Δ. Πυισπαλλη. "Εν Κωνσταντινουπόλει, Τΰποις Α. Κορομηλά και Π. Πασπαλλή. 1856. Εις δον, σ. 38. ΒΚΧ 7839. 13, ΜΑΤΧ. Ζβ, 253. *
Ι. Πατρόκλου

Έκθεσις της Καταστάσεως των εν Σταυροδρομίω Σχολείων της Παναγίας κατά το σχολικόν έτος 1855-1856,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έκθεσις της Καταστάσεως των εν Σταυροδρομίω Σχολείων της Παναγίας κατά το σχολικόν έτος 1855-1856,