10771. - "Εκθεσις Περί της κατά Ζ°ν Σχολειακόν έτος διευθύνσεως και προόδου τοΰ Έλλην. Παιδαγωγείου Έρμουπόλεως, γενομένη Την 30ην 'Ιουλίου 1856, ήμέραν της ενάρξεως των ετησίων εξετάσεων υπό τοΰ Διευθυντού Ίω. Ν. Βαλέττα. [έν τέλει:] Τΰποις Ν. Βαρβαρέσου. Εις 8ον, σ. 16. ΒΚΧ 1294. Ή-
Ίω. Ν. Βαλέττα.

Έκθεσις Περί της κατά Ζον Σχολειακόν έτος διευθύνσεως και προόδου του Έλλην. Παιδαγωγείου Ερμουπόλεως

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έκθεσις Περί της κατά Ζον Σχολειακόν έτος διευθύνσεως και προόδου του Έλλην. Παιδαγωγείου Ερμουπόλεως