10769. - Γεωγραφία Στοιχειώδης μαθηματική φυσική και πολιτική αρχαία και νεωτέρα Περιόδου Β' Πρώτον μεν μεταφρασθεΐσα μέ πολλάς προσθήκας, και εκ- δοθείσα το 1836 κατά πρότασιν της έπι τών διδακτικών βιβλίων επιτροπής προς χρή- σιν τών Ελληνικών σχολείων. Νΰν δ° έπιδιορθωθεΐσα και κατά το μέρος της νεωτέ- ρας Γεωγραφίας ολοσχερώς συνταχί)εΐσα εκ διαφόρων νεωτάτο>ν Γεωγραφιών τοΰ 1845 υπό Ι. Π. Κόκκωνη, Κατ' εγκρισιν τοΰ έπι τών Έκκλ. και της Δημοσίας Εκπαιδεύ- σεως 'Υπουργείου Προς χρήσιν τών Ελληνικών Σχολείων. Μετατυπωθεΐσα δε αυθ·ις υπό Ν. Δ. Δαμιανού. Έν Σμύρνη, εκ της τυπογραφίας Δαμιανού. 1856. Εϊς 8ον. Άντίτυπον κολοβόν παρά ΦΜ—. *
. Π. Κόκκωνη

Γεωγραφία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Γεωγραφία