10768. - Σύντομος Πραγματεία περί Πίστεως. Προς Ρωμ. Γ' 28. Ή πίστις,—καθ' έαυτήν. Ίακ. Β' 17. τυπογραφίας Ά. Πατρικίου 1855. Εις 8ον μικρόν, σ. 87. ΑΧΔ—¦ *

περί Πίστεως.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. περί Πίστεως.