10767. - Σύντομος διακήρυξις περί της αληθούς, ζώσης, και Χριστιανικής Πίστεως. Εις 16ον, σ. πλέον τών 23. "Ισως τοΰ 1855. ΑΧΔ—. *

Σύντομος διακήρυξις περί της αληθούς, ζώσης, και Χριστιανικής Πίστεως.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Σύντομος διακήρυξις περί της αληθούς, ζώσης, και Χριστιανικής Πίστεως.