10399. - Γνωμικά τών παλαιών φιλοσόφων εκ της ελληνικής γλώσσης μεταφρα- σθέντα Βιβλιάριον χρησιμώτατον προς διακόσμησιν ηθών και ενάρετον πολιτείαν έν Βενετία. Έκ της 'Ελληνικής Τυπογραφίας τοϋ Φοίνικος 1842. Εις ΙΟον, σ. 132, Βιβλ. ελλ. Κοινότητος Βενετίας, κατ' άνακοίνωσιν κ. Κ. Μέρτζιου. *

Γνωμικά των παλαιών φιλοσόφων εκ της ελληνικής γλώσσης μεταφρασθέντα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Γνωμικά των παλαιών φιλοσόφων εκ της ελληνικής γλώσσης μεταφρασθέντα