10398. - 'Αριθ. πρωτ. 46. Διεκ. 44 Βασίλειον της Ελλάδος. Ό Δήμαρχος 'Αθηνών. Λιά νά προφυλάξωμεν τάς Ιδιοκτησίας τών πολιτών— [κάτω ] Ό Δήμαρ- χος Λ. Πετράκης. Μφ. 0.21 Χ 0.23. Τοΰ 1842. Περί περιορισμού της βοσκής τών ζώων. Τά ζώα τών Πλακιω- τών νά περιορίζωνται εντός «του παλαιοΰ εγνωσμένου παλαιόθεν λειβαδίου τών βοών». «Τά τών Κατωμεριτώι* εντός τοϋ εγνωσμένου παλαιού λειβαδίου τών βοών, τοΰ οριζομένου προς δυσμάς άπό τόν Φαλληρέα και Καραβάν, προς ανατολάς και βορράν άπό τόν τάφον τοΰ Καραϊσκάκη και το σύνορον Βάρη λεγόμενον - - - ». ΕΒΕ. Τμ· Χφ.
Λ. Πετράκης.

Περί περιορισμού της βοσκής των ζώων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περί περιορισμού της βοσκής των ζώων