10397.- Άλφαβητάριον Γαλλικόν Abecedaire Francais συλλεχθέν εξ άλλων αλφαβηταρίων 'Υπό Κ. Τόμπρα, Χάριν τών φιλογάλλων Ελλήνων. Και τυπωθέν άνα- λώμασι τών τυπογράφων. Έν Ναυπλίφ, εκ της τυπογραφίας Κ. Τόμπρα και Κ. Ίω- αννίδου. 1842. Εις 8ον, α. 48. ΕΒΕ - . *

Αλφαβητάριον Γαλλικόν

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αλφαβητάριον Γαλλικόν