10395. - Το Πάνθεον τής προόδου και ή ποικίλη στοά τών αρχαίων Ελλή- νων. Ρουσσώ (Φεβρουάριος): έκτον έτος της βασιλείας της προόδου: (1841) εν 'Αθή- ναις πρωτευοΰση παλαιάς και νεωτέρας Ελλάδος. ΙΟον, σ. 32. Εν τέλει : Ό συγγραφεύς Γ. Πανάς. Ψευδώνυμον τοΰ Π. Σοφιανοπώλοο. UH_ MG. 1204. 6. *
Γ. Πανάς

Το Πάνθεον της προόδου και η ποικίλη στοά των αρχαίων Ελλήνων.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Το Πάνθεον της προόδου και η ποικίλη στοά των αρχαίων Ελλήνων.