10393. - Σύνοψις της ιεράς ιστορίας υπό Ά. Κοραή. Έν Σμύρνη, έκ της τυ- πογραφίας Α. Δαμιανού. 1841. Εις 12ον, σ. 2 ά.ά. + 34. ΒτΣ 650. *
Ά. Κοραή

Σύνοψις της ιεράς ιστορίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Σύνοψις της ιεράς ιστορίας