10392.- Ό Σερασκέρης της Κρήτης Προς τους κατοίκους Χριστιανούς. Χρι- στιανοί Της Κρήτης ! Την έπιθυμίαν όπου εγώ τρέφω προ πολλοΰ διά κάθε σας ωφέ- λειαν------[κάτω:] Έν Χανίοις, τη 28 Μαρτίου 1841. Ό Σερασκέρης της Κρήτης Μουσταφά Πασσάς. Μφ. 0.29 Χ 0.41. Περί χορηγήσεως αμνηστίας, περί ελαττώσεως και καταργήσεως φόρων. Πρβλ. π. Νεοελλ. Άρχεΐον 1 (1935) 240 έπ. ΓΑΚρ-.
Μουσταφά Πασσάς.

Περί χορηγήσεως αμνηστίας, περί ελαττώσεως και καταργήσεως φόρων.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περί χορηγήσεως αμνηστίας, περί ελαττώσεως και καταργήσεως φόρων.