10391. - Όμιλία παρά τοΰ Διδασκάλου Ίω. Ν. Βαλέττα. Εις 8ον, σ. 8. Διό μελάνης σημειοϋται : «1841 'Ιουλίου 20». ΒΚΧ 7813. 17. -*-
Ίω. Ν. Βαλέττα.

Ομιλία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ομιλία