10390. - 'Ομιλία παρά τοΰ Διδασκάλου 'Ιωάννου Ν. Βαλέττα. Εις την Γ έτησιον εξέτασιν τοΰ έν Έρμουπόλει ανωτέρου Σχολείου τών κορασιών. Την 20 'Ιου- λίου 1841 Έν Έρμουπόλει έκ της τυπογραφίας Γεωργίου Ιίολυμέρη. 1841. Εις 8ον, σ. 8. ΕΒΕ - , ΒΚΧ 852. #¦
Ιωάννου Ν. Βαλέττα

Ομιλία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ομιλία