10389. - Όμιλία Έκφωνηθεΐσα εϊς την πρώτην έτησιον εξέτασιν τοΰ εν Χίω Γυμνασίου παρά τοΰ Γυμνασιάρχου Νίκάνδρου Φιλαδέλφου. Εις 8ον, σ. 16 + 21. Έν τφ β' μέρει: Όμιλία παρά τοΰ διδασκάλου ΆΦανααίοο Περλεγούδκ;. Έν σ. 12: Χίος, 4 Ιουλίου 1841. ΒΚΧ 1231. -*
Νίκάνδρου Φιλαδέλφου.

Ομιλία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ομιλία