10386. - "Ηθικά Διηγήματα τοΰ Φραγκίσκου Σοαβίου Νέα "Εκδοσις. Έν Βε- νετία έκ της Ελληνικής Τυπογραφίας τοΰ Φοίνικος 1841. Εις 16ον, σ. 239. Κατ'άνακοίνωσιν τοΰ κ. Κ. Μέρτζιου, έν Βενετία. *
Φραγκίσκου Σοαβίου

Ηθικά Διηγήματα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ηθικά Διηγήματα