10385. - Ή Ελισάβετ ή οί εξόριστοι τής Σιβηρίας. Μυθιστορικόν Σύγ- γραμμα τής Κυρίας Κοτίννης. Έκ τοΰ Γαλλικού Μεταφρασθέν ύπό Κωνσταντίνο»
Κοτίννης

Ή Ελισάβετ η οί εξόριστοι της Σιβηρίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ή Ελισάβετ η οί εξόριστοι της Σιβηρίας