10384. - 'Επιστολή προς τον έκδότην τοϋ Έλληνικοϋ Ταχυδρόμου περί πανο- πλιών τοϋ μεσαίωνος εύρεθεισών εις Χαλκίδα τής Ευβοίας. Έν 'Αθήναις τή 12/24 Φεβρουαρίου 1841. Εις - σ. 14. Τοΰ Ι. Α. C. Buehon. Εξεδόθη επίσης Γαλλιστί. Πρβλ. Δ. Καλογεροπούλου, Βι- βλιογραφία Ευβοίας και Θεσσαλικών Σποράδων, αριθ. 122. *
Ι. Α. C. Buehon

Επιστολή προς τον εκδότην του Ελληνικού Ταχυδρόμου περί πανοπλιών του μεσαίωνος ευρεθεισών εις Χαλκίδα της Ευβοίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Επιστολή προς τον εκδότην του Ελληνικού Ταχυδρόμου περί πανοπλιών του μεσαίωνος ευρεθεισών εις Χαλκίδα της Ευβοίας