10383. - Έπιστολαί ήθικαί συνταχθεΐσαι παρά Σπ. Σαμαρτσίδου, τοϋ ίατροϋ. Έν Σμύρνη. 1841. ΕΙς 8ον, σ. 8 + 82 + 5. ΑΧΔ - , ΓΒ—.
Σπ. Σαμαρτσίδου

Επιστολαί ηθικαί

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Επιστολαί ηθικαί